Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY prowadzonej przez Vervo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („OWS”)

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży przez Vervo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Elektronowa 8A, 94-103 Łódź), wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156867, NIP: 732-18-12-834, oraz REGON 472193230 (zwaną dalej „Vervo” lub „Sprzedawcą”) w zakresie produktów Vervo z wyjątkiem normaliów oznaczanych marką MTM lub innymi brandami (zwanych dalej: „Towarami”).
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą zasad sprzedaży Towarów na rzecz przedsiębiorców, w związku z tym nie mają zastosowania przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców, stanowią integralną część wszystkich umów, ofert oraz potwierdzeń zamówień, dotyczących sprzedaży Towarów, których stroną jest Vervo. OWS obowiązują obie strony, o ile strony nie uzgodnią na piśmie odmiennych postanowień. Ogólne warunki umów obowiązujące u Kupującego, mogą znaleźć zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami OWS lub w jakim nie wyłączają tych postanowień.

I. ZAMÓWIENIA. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia składane Sprzedawcy przez Kupującego stanowią ofertę zakupu Towaru. Oferta zakupu może być złożona na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie poprzez kontakt z działem obsługi klienta.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy stronami zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Vervo lub w momencie przystąpienia Vervo do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi w treści OWS. Kupujący składając ofertę zakupu wyraża zgodę na włączenie OWS do umowy sprzedaży. Złożenie przez Kupującego oferty zakupu jest jednoznaczne z akceptacją przez Kupującego treści OWS. Postanowienia OWS nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.
 4. Kupujący podejmując decyzję o zakupie na podstawie błędnej lub niewłaściwej interpretacji danych technicznych zamieszczonych w prospektach, katalogach, stronie i sklepie internetowym bierze na siebie ryzyko powstania wszelkich skutków faktycznych i prawnych związanych z wykorzystaniem przez niego w/w danych. Wszelkie propozycje, porady i wskazania Sprzedawcy, Kupujący wykorzystuje na własną odpowiedzialność, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Kupującego tych informacji.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zapytaniu, ofercie lub zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych technicznych lub innych danych dotyczących realizacji zamówienia Towaru.
 6. Sprzedający nie ponosi zadanej odpowiedzialności za wybór urządzenia bądź towaru kupowanego przez Kupującego. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży powinien dokładnie sprawdzić parametry techniczne kupowanego towaru bądź urządzenia oraz jego kompatybilność z innymi urządzeniami lub towarami, z którymi ma urządzenie lub towar współpracować.
 7. Vervo w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia ma prawo zmienić warunki zamówienia określone przez Kupującego. W takim przypadku zawarcie umowy nastąpi zgodnie ze zmienionymi przez Vervo warunkami zamówienia, chyba że Kupujący w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zmienionych przez Sprzedawcę warunków zamówienia sprzeciwi się tej zmianie. Sprzeciw Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Vervo ma prawo dokonywania zmian w Towarach, w tym również w Towarach będących przedmiotem zamówienia, o ile zmiany te nie wywołują zmiany parametrów technicznych Towaru.

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. W przypadku, gdy Towar aktualnie nie jest dostępny, strony mogą ustalić odrębnie warunki jego sprzedaży, to jest termin i sposób dostawy oraz cenę.
 2. Sprzedawca jest upoważniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie mógł przewidzieć. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zamówień spowodowane Siłą Wyższą.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem przewoźników (firm kurierskich).
 4. Przy wartości zamówienia powyżej 500 zł netto, dostawa Towaru odbywa się na koszt Vervo.
 5. Za wyjątkiem zamówień określonych w pkt 4, w pozostałych przypadkach koszty dostawy Towarów określa każdorazowo Sprzedający. Koszty te zostaną doliczone do ceny Towaru.
 6. Termin dostawy Towaru do Kupującego na terenie Polski wynosi do 7 dni roboczych. Opóźnienie w dostawie towarów nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Vervo lub prawa odstąpienia od umowy.
 7. Kupujący może dokonać osobistego odbioru Towaru u Sprzedawcy (adres: Łódź, ul. Elektronowa 8A), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny odbioru zamówionego Towaru. W przypadku odbioru Towaru z magazynu Vervo domniemywa się, że osoba dokonująca odbioru zamówienia posiada upoważnienie do dokonania tej czynności. Kupujący zobowiązany jest upoważnić w formie pisemnej swojego przedstawiciela do dokonania czynności odbioru Towaru w jego imieniu i na jego ryzyko.
 8. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. W przypadku, gdy w zamówieniu nie określono miejsca dostawy Towaru, uznaje się, że miejscem dostawy jest siedziba Kupującego.
 9. Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest dokument wydania towaru (WZ), list przewozowy potwierdzony przez Kupującego lub protokół odbioru.
 10. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru Sprzedawca może naliczyć karę umowną w wysokości równej 0,05 % wartości nieodebranego Towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 11. Kupujący ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Towaru od momentu jego wydania przez Vervo Kupującemu (w przypadku osobistego odbioru Towaru przez Kupującego) lub z chwilą przekazania przez Vervo Towaru przewoźnikowi (w przypadku przesyłki kurierskiej). Vervo nie odpowiada za ubytki, utratę lub zniszczenia Towaru powstałe od chwili wydania Towaru.

III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów każdorazowo podlegają ustaleniu pomiędzy Stronami w każdy sposób określony w pkt I.1. Kupujący w zamówieniu wskazuje ustaloną cenę Towaru, która zostanie potwierdzona przez Vervo zgodnie z pkt I.2. Cena sprzedaży może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny dokonanej przez dostawcę Vervo, producenta Towaru lub też w przypadku zdarzeń, na których zaistnienie Vervo nie miało wpływu (np. zmiana kursu walut, stawek celnych, podatkowych i innych tego rodzaju zdarzeń). O zmianie ceny Sprzedawca zawiadomi Kupującego przed realizacją zamówienia.
 2. Ceny w walutach obcych będą przeliczane wg. kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu sprzedaży.
 3. Warunki płatności określa faktura sprzedaży, umowa sprzedaży lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Vervo.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności oraz do potrąceń swoich należności. Przeniesienie wierzytelności Kupującego na inne podmioty możliwe jest, pod rygorem nieważności, za uprzednią pisemną zgodą Vervo.
 5. Vervo ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wymagalnych należności.
 6. Za moment zapłaty przez Kupującego uznaje się uznanie rachunku bankowego Vervo ceną sprzedaży.
 7. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty zgodnie z umową, wówczas Sprzedawca może odstąpić od umowy i zażądać od Kupującego zwrotu niezapłaconych Towarów. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od upływu terminu zapłaty ceny. Koszty transportu obciążają w takim przypadku Kupującego.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny sprzedaży lub jej części.
 9. W przypadku istnienia zaległości płatniczych Kupującego, Vervo ma prawo wstrzymać realizację potwierdzonych i przyjętych do realizacji zamówień do czasu spłaty przez Kupującego zaległych zobowiązań.

IV. WADY TOWARU. GWARANCJA

 1. Niezwłocznie po dostarczeniu Towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firm przewozowych, Kupujący powinien każdorazowo w obecności kuriera sprawdzić ilość, stan towaru jak i samo opakowanie zbiorcze, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się że brakuje Towaru lub jego stan budzi zastrzeżenia, należy natychmiast zlecić kurierowi sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłocznie przesłać go do Vervo. W pozostałych przypadkach Kupujący w terminie 7 dni od daty odbioru Towaru powinien zgłosić Vervo braki ilościowe lub niezgodność Towaru z zamówieniem.. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem, a reklamacje co do ilości i zgodności Towaru z zamówieniem nie będą uwzględniane.
 2. Sprzedawca udziela Kupującemu na Towary gwarancji. Uprawnienia z gwarancji przysługują Kupującemu przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury) Kupującemu. Uprawnienia z gwarancji przysługują tylko pierwszemu Kupującemu, tj. bezpośredniemu nabywcy Towarów od Vervo.
 3. Reklamacje wynikające z wykrycia ukrytych wad jakościowych muszą być zgłaszane do Vervo bezzwłocznie, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, ale nie później niż następnego dnia roboczego po ich wykryciu, w okresie obowiązywania gwarancji.
  W ramach reklamacji, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na swój koszt i ryzyko do Vervo. Vervo nie jest zobowiązany do demontażu lub ponownego montażu Towaru, jak również nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów z tego tytułu lub z tym związanych.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Vervo może według swego uznania albo wymienić Towar na nowy, wolny od wad, lub uzgodnić stosowne obniżenie ceny.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku używania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi, sposobem montażu a także w przypadku dokonania samowolnych napraw lub przeróbek. Gwarancja może zostać ograniczona ze względu na warunki środowiska pracy oraz czas i warunki przechowywania Towaru.
 6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

V. ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczony Kupującemu pozostaje własnością Vervo, aż do momentu zapłaty całości ceny za Towar. Do tego czasu Kupujący ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę Towaru lub jego zniszczenie.
 2. Towar sprzedany, ale niezapłacony przez Kupującego nie może być przedmiotem zastawu, ani innego obciążenia.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca odpowiada za szkody wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wartości nabytego przez Kupującego Towaru.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w żadnym przypadku nie obejmuje utraconych korzyści, szkód pośrednich i następczych, w szczególności z tytułu utraty zysku, strat produkcyjnych, jak również kar umownych zapłaconych przez Kupującego.

VII. INFORMACJE POUFNE

Strony umowy ze względu na informacje poufne przekazywane w trakcie umowy zgadzają się aby:

a) otrzymane od drugiej strony informacje poufne lub handlowe zachować w poufności,

b) nie korzystać z informacji poufnych lub handlowych drugiej strony, poza działaniami podejmowanymi w celu wykonania umowy,

c) nie udostępniać informacji poufnych i/lub handlowych pracownikom nie związanym z realizacją umowy lub osobom trzecim,

d) poinformować swoich pracowników, iż dysponują informacjami poufnymi i/lub handlowymi stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa.

VIII. SIŁA WYŻSZA

 1. Vervo nie odpowiada względem Kupującego za opóźnienia lub brak realizacji umowy powstałych z powodu Siły Wyższej, przez którą Strony rozumieją w szczególności: strajki, blokady, zgromadzenia lub zamieszki uliczne, powodzie, nawałnice, sztormy, pożary, wypadki, zmiany aktów prawnych, wprowadzenia zakazów i obostrzeń przez organy administracji państwowej lub samorządowej, embarga oraz zmiany przepisów importowych i eksportowych, wojny, stany wyjątkowe, sabotaże, brak dostaw energii elektrycznej, paliwa, awarie maszyn lub środków transportu.
 2. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy realizacji przedmiotu umowy wydłuża się o czas trwania stanu Siły Wyższej i okres niezbędny do podjęcia na nowo działań zawieszonych z powodu wystąpienia okoliczności Siły Wyższej.
 3. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 14 dni Strony mają prawo rozwiązać umowę bez żadnych konsekwencji.

IX. OFERTY, KATALOGI I OCHRONA TOWARÓW

 1. Reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Vervo mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy, rysunki i zdjęcia załączone do oferty przez Vervo mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są ofertą sprzedaży. Podejmując decyzję o zakupie należy bezwzględnie kierować się opisem i parametrami technicznymi.
 2. Dostarczone przez Vervo towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Vervo oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Vervo.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie spory wynikające z umowy niedające się rozwiązać polubownie przez strony będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Vervo.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 3. Każde zawiadomienie przesyłane przez jedną stronę umowy drugiej stronie powinno być sporządzone w formie pisemnej i wysłane na główny adres lub adres do korespondencji.
 4. Jeżeli którykolwiek część zapisów OWS lub umowy okaże się częściowo lub całkowicie bezskuteczny lub nieważny nie wpływa na ważność pozostałych zapisów oraz warunków umowy i OWS.
 5. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) są integralną częścią wszystkich umów zawieranych przez VERVO sp. z o.o. i określają zasady zawierania i realizacji przez Strony umów sprzedaży, serwisu, gwarancji. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy stronami wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.