Regulamin sklepu wraz z RODO

REGULAMIN SKLEPU ON-LINE

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.vervo.pl prowadzony jest przez Vervo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Elektronowa 8A, 94-103 Łódź), wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156867, NIP: 732-18-12-834, zwaną dalej „Operatorem portalu” lub „Sklepem”.

Dane kontaktowe: info@lozyskamtm.pl, nr telefonu 42 255 55 55.

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki sprzedaży przez Sklep asortymentu VERVO, w tym  produktów marki MTM oraz normaliów łożyskowych (zwanych dalej: „Towarami” lub „Produktami”), warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży Towarów, zasady i warunki realizacji zamówienia Towarów, składania zamówień na Produkty w Sklepie, zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik Sklepu jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną zawierająca umowę sprzedaży z Operatorem portalu,

Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Użytkownika produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności,

OWS – ogólne warunki sprzedaży Towarów, dostępne w następujących linkach:  https://vervo.pl/o-nas/ogolne-warunki-sprzedazy.html  oraz https://www.lozyskamtm.pl/ogolne-warunki-sprzedazy.

Regulamin – niniejszy Regulamin,

Użytkownik – osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu i posiada Konto,

Weryfikacja Użytkownika – procedura weryfikacji Użytkownika dokonywana przez Operatora portalu umożliwiająca mu uzyskanie dostępu do zasobów Sklepu.

RODO – Rozporządzenie Ogólne PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

II. Prowadzenie Konta w Sklepie

Korzystanie z Konta przez Użytkownika Sklepu możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu oraz pozytywnej Weryfikacji Użytkownika. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Dodatkowo Użytkownik może podać numer NIP prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz jej nazwę, a także adres, na który będzie możliwe wysłanie Towarów.

Celem Weryfikacji Użytkownika Operator portalu może kontaktować się na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.

III. Warunki sprzedaży Towarów

Stroną umowy sprzedaży zawieranej z Operatorem portalu może być Użytkownik.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów.

Złożeniem oferty zakupu jest przesłanie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu, na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie poprzez kontakt z działem obsługi klienta. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy posiadać Konto oraz zalogować się do Sklepu, wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Do koszyka”, wybrać sposób dostawy oraz wskazać dane dostawy (w tym imię, nazwisko, adres), ewentualnie nazwę firmy oraz dane do faktury. W Koszyku będą zawarte informacje dotyczące zamówienia, w szczególności w zakresie ceny.

Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma powiadomienie o przyjęciu przez Operatora portalu zamówienia do realizacji. Z chwilą przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Otrzymanie przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Płatność za zamówione Produkty może być dokonana przez Klienta: (1) w formie przelewu na rachunek bankowy Sklepu lub (2) gotówką w przypadku osobistego odbioru Produktów. W przypadku płatności przelewem, dostawa Produktów do Klienta następuje po potwierdzeniu dokonania płatności przez Klienta.

Sprzedaż jest dokumentowana wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na brak w magazynie zamówionego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany. Najpóźniej w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet zamówienia. Na życzenie Klienta, Operator portalu wskaże Klientowi możliwy termin dostawy Towaru aktualnie niedostępnego. Zamówienie takie będzie realizowane tylko w przypadku akceptacji nowego terminu realizacji dokonanej przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zamówienia z określeniem formy płatności "Przedpłata na konto na podstawie faktury Pro-Forma", które nie zostaną opłacone przez Klienta w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia są automatycznie anulowane.

Sprzedaż na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą następuje tylko na podstawie OWS. W tym przypadku OWS określa warunki sprzedaży, dostaw, płatności, zgłaszania wad produktów oraz gwarancji.

IV. Ceny

Użytkownik po zarejestrowaniu Konta posiada dostęp do cennika Towarów.

Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są wyrażone w PLN lub EURO, w kwotach netto oraz brutto.

Cena Towaru podana na stronie Sklepu jest wiążąca dla stron od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena sprzedaży może być niższa od wskazanej na stronie Sklepu ze względu na udzielony indywidualnie Klientowi rabat.

Warunki płatności określa faktura sprzedaży, umowa sprzedaży lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wartości zamówienia. Koszty dostawy obciążają Klienta, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

V. Warunki dostawy Towaru

Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją na temat jego dostępności.  Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w ciągu 5 Dni Roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy Towar aktualnie nie jest dostępny, strony mogą ustalić odrębnie warunki jego sprzedaży, to jest termin i sposób dostawy oraz cenę, z zachowaniem pozostałych uprawnień Klienta wynikających z niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów.

Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem przewoźników (firm kurierskich), przy czym Operator portalu sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z wagą towarów zamówionych przez Klienta. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem zamówienia. Przy zamówieniach powyżej 500 zł netto na terenie Polski, koszt dostawy pokrywany jest przez Operatora portalu.

Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy. W przypadku firm kurierskich wynosi on do 2 dni roboczych.

Przy wyborze opcji osobistego odbioru Towaru w Sklepie, Towar można odebrać w siedzibie Sklepu w Łodzi, ul. Elektronowa 8A po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny odbioru zamówionego Towaru.

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zakup i dostawa towarów w sklepie internetowym wymaga podania od Klienta jego danych osobowych.

Dane osobowe podlegają ochronie i przetwarzane będą zgodnie z zasadami : legalności, przejrzystości, celowości, minimalizacji, adekwatności, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Realizując zasadę przejrzystości, Sklep spełnia obowiązki informacyjne wobec Klientów, określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO  za każdym razem, gdy zbiera od Klientów ich dane osobowe.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  : Vervo Sp. z o.o., ul. Elektronowa 8A,  94-103 Łódź, e-mail : rodo@vervo.pl 

Dane Klientów przetwarzane będą  dla celów :

-założenia konta w Sklepie, złożenia zamówienia na zakup i dostawę produktów oferowanych w Sklepie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- przesyłania informacji marketingowych o ofercie Sklepu oraz o aktualnych promocjach, pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego),

- uzyskania niezbędnych informacji o oferowanych Towarach przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- realizacji zamówionego przez Klienta kontaktu telefonicznego, przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- prawidłowej obsługi strony internetowej i wykorzystaniu możliwości promocji Slepu, dzięki zastosowanym na stronie możliwościom technologicznym (więcej informacji w polityce prywatności).

Odbiorcą danych Klientów mogą być : podmioty świadczące wsparcie informatyczne (w tym wsparcie w zakresie udostępniania przestrzeni serwerowej), operatorzy pocztowi i kurierzy realizujący dostawę zamówionych produktów.

Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wykonania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

W związku z przetwarzaniem danych, Klientowi przysługują następujące prawa :

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo sprostowania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- usunięcia danych o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania o ile zajdą warunki przewidziane  w art. 18 RODO,

- prawo do cofnięcia zgody (o ile zostanie wyrażona), przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem, będzie w pełni legalne.

Żądania klientów w zakresie realizacji ich prawych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,  mogą być kierowane na adres e-mail : rodo@vervo.pl lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

Podanie danych Klienta w zakresie niezbędnym do zakupu Towarów oraz udzielenia informacji przed zawarciem umowy (formularz kontaktowy, zamawiana rozmowa telefoniczna) jest obowiązkiem umownym i jest konieczne  dla skorzystania z oferty Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zakup Towarów w Sklepie.  Podanie danych dla celów przesyłania informacji marketingowych jest całkowicie dobrowolne, a brak podania danych osobowych spowoduje, iż Klient nie będzie otrzymywać aktualnych informacji z ofertą Sklepu.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

 Dane Klienta nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

Wobec danych osobowych Klientów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

VI. Odstąpienie od umowy Klienta będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 Nr 827) – dalej „Ust.PK”. W celu odstąpienia od umowy, Klient w wyżej wymienionym terminie powinien złożyć i przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być także złożone drogą elektroniczną, to jest poprzez wypełnienie edytowalnego i interaktywnego formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu lub poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu.

Sklep potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie do odesłania Towaru wraz z fakturą VAT lub paragonem na adres Sklepu: vervo@vervo.pl nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może dokonać zwrotu Towaru także równocześnie z odstąpieniem od umowy.

Koszt dostarczenia zwracanego Towaru do Sklepu ponosi Klient.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży (cena sprzedaży, koszty dostawy) nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi w taki sposób, w jaki została dokonana zapłata przez Klienta na rzecz Sklepu, chyba że Klient wskaże inny sposób płatności.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji Klienta oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły na podstawie umowy, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami Ust.PK.

VII. Reklamacje Klienta będącego konsumentem

Operator portalu jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu bez wad fizycznych i prawych.

Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient powinien niezwłocznie poinformować Operatora portalu celem wszczęcia procedury reklamacyjnej. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres Sklepu lub drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady (zdjęcia) oraz dowód zakupu, a także treść żądania. Operator portalu może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

Uznaje się, że Towar ma wady fizyczne, jeśli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy złożeniu zamówienia, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia i przyjął zamówienie do realizacji;

został wydany w stanie niezupełnym.

Klient nie może żądać odstąpienia od umowy jeśli wada jest nieistotna.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 od ich zgłoszenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru, żądać obniżenia ceny Towaru albo wybrać inny Towar w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od daty dokonania zwrotu Towaru przez Klienta.

Operator portalu jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Do realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Niezależnie od uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, na Towary może być udzielona gwarancja na zasadach szczegółowo określonych w Warunkach Gwarancji dotyczących konkretnego Towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Szczegółowe warunki rękojmi za wady Towarów dla Klientów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego zawarte są w OWS.

VIII. Postanowienia końcowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz prawa Użytkowników w zakresie danych osobowych zawarte są w polityce prywatności, której zaakceptowania wymaga założenie Konta. 

Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany informacji handlowych na temat Towarów oraz warunków prowadzenia akcji promocyjnych. Dokonanie zmian przez Sklep nie wpływa na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu pod adresem http://www.lozyskamtm.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wskazane na stronie internetowej http://www.lozyskamtm.pl/regulamin z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, tj. zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Operatora serwisu na adres: vervo@vervo.pl

Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Łodzi (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W przypadku sporów z udziałem Klientów będących konsumentami, informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania takich sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www.lozyskamtm.pl/regulmin i zapisać go na własnym nośniku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.